HFT European Championship 2023 POLAND

I failed the Hunter Field Target European Championships. Failure Analysis!